توسعه فردی۱۳۹۸-۶-۱ ۱۶:۳۴:۰۴ +۰۴:۳۰

توسعه فردی

برنامه توسعه فردی یا idp ابزاری قدرت مند است.که برای توسعه و پیشرفت فرد در کار و زندگی بسیار تاثیر گذار خواهد بود.با تغییر در روش زندگی ,روش های آموزش نیز تغییر کرده است.درحال حاضر آموزش به تنهایی نمیتواند ضامن پیشرفت باشد.یک آموزش هرچند قوی توانایی مشخص کردن راه درست را ندارد.در واقع به تنهایی نمیتواند عامل موفقیت باشد.

توسعه مبحثی است که بسیار جذاب و کاراست.آموزشی است که میتواند عامل موفقیت باشد.برنامه توسعه فردی با قابلیتی کارا میتواند راه گشای این امر باشد.

در توسعه فردی خود شخص عامل اصلی یادگیری و پیشرفت خود است. زمانی که شخصی وارد این چرخه میشود سردرگمی ها از بین میرود و خود شخص به راحتی میتواند آینده را ببیند و هدف خود را مشخص کند. قطعا اگر کسی بخواهد در زمینه شغلی ،تحصیلی و یا زندگی پیشرفت کند و بتواند نقاط ضعف و قوت خود را بشناسد میتواند از این برنامه استفاده کند و به خواسته های خود دست یابند.

از دیگر مزایای این طرح شناخت کامل فرد نسبت شخصیت و نقاط ضعف و قوت خود است که خود میتواند موجب بروز پیشرفت در زندگی گردد.